Vol 11, No 2 (2020)

Table of Contents

Articles

S. Aravindh Kumar, C. Karthikeyan
PDF
V.S. Mynavathi, C. Valli, S. Gunasekaran
PDF
Diksha Patel, K. Ponnusamy, Arjun Prasad Verma
PDF
K. Ponnusamy, Sangeeta Bhattacharyya, Ajmer Singh Kundu
PDF
Md Toufiqul Hasan, Mohammed Nasir Uddin, Md Asaduzzaman Sarker, Most Zannatun Nahar Mukta
PDF
K. Mahendrakumar, Anitha Pauline, P Poovarasan
PDF
R. Veeraputhiran, R. Vimala, K. Sasikumar, M. Gunasekaran, K. Thiyagu
PDF
K. Poovarasan, P. Ramesh, D. Vengatesan
PDF
T. Senthilkumar, V. Muralidhar, P. Thilakar
PDF
M. Gunaseelan, B.P. Singh
PDF